Διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: ''Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του έργου "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II)''
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

                                                                                 123

                                                                                   Programme funded by EUROPEAN UNION

Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ προκηρύσει Aνοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
''Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του έργου "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II)'' στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020", προϋπολογισμού 56.637,90 €  (χωρίς το ΦΠΑ που αναλογεί).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 09-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ στην οδό Βότση 2 - Καβάλα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης :

  • Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 18PROC003906383) (εδώ)
  • Διακήρυξη διαγωνισμού με τα παραρτήματά της  (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 18PROC003906460) (εδώ)
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας