Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον: Πότε ξεκινά και ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ενέργειας οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν σταδιακά. Για τους ενδιαφερόμενους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας ξεκινούν στις 16 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθούν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις από 19 Σεπτεμβρίου. Τέλος γα τους ενδιαφερόμενους των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου οι αιτήσεις ξεκινούν στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.
Ποια ακίνητα μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση;

Οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Χρησιμοποιούνται ως κύριες.
2. Υφίστανται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετες.
3. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος έχει προστεθεί μία επιπλέον κατηγορία δικαιούχων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα. Οι δικαιούχοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα λαμβάνουν μόνον επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.
Στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.
Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση

Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση

Κατη-γορία ατομικό εισόδημα σε ευρώ οικογενειακό
εισόδημα σε ευρώ βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60,00% 5,00% 70,00%
2 10.000 έως 15.000 20.000 έως 25.000 50,00% 5,00% 70,00%
3 15.000 έως 20.000 25.000 έως 30.000 40,00% 5,00% 70,00%
4 20.000 έως 25.000 30.000 έως 35.000 35,00% 5,00% 70,00%
5 25.000 έως 30.000 35.000 έως 40.000 30,00% 5,00% 50,00%
6 30.000 έως 35.000 40.000 έως 45.000 25,00% 5,00% 50,00%
7 άνω των 35.000 άνω των 45.000 0,00% 0,00% 0,00%

Ενεργειακή Επιθεώρηση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί ώστε να προχωρήσει και η επιχορήγηση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.
Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται
Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η αλλαγή που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική ενώ ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του Συμβούλου Έργου να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής.
Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Ποια είναι τα βήματα υποβολής της αίτησης
1.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα–https://exoikonomisi.ypen.gr.–Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.
2.Τα οικονομικά στοιχεία που καταχωρούνται καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση διασταυρώνονται από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο. Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.
3.Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή pdf.
4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 130 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για την οικεία Περιφέρεια, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.
5. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών .
6. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον Δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης αίτησης (έγκριση δανείου, όπου απαιτείται) και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση Απόφασης υπαγωγής/απόρριψης αιτήσεων/ Ενημέρωση Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται).
7. Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
8. Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρούν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή.
9.Υλοποίηση παρεμβάσεων.
10.2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ).
11.Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο Ωφελούμενος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.
12. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ο εκπρόσωπος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.

13. Εφόσον διαπιστωθεί η καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019
 
Ψηφιακή Τράπεζα Γης: Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων & διατηρητέων η μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Οριστική λύση για τα διατηρητέα κτίρια, τα αυθαίρετα με μεγάλες υπερβάσεις, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς αλλά και τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί για κοινωφελείς χρήσεις χωρίς να έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες τους φλοδοξεί να δώσει η επανενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) μέσω της δημιουργίας της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. Η δημιουργία και λειτουργία της ΨΤΓ, η οποία θα συμπεριληφθεί στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Αναπτυξης που αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση τις προσεχείς ημέρες συζητήθηκε σήμερα και κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το ζήτημα της Ψηφιακής Τράπεζας, η οποία η οποία θα αποτελεί ουσιαστικά μια αγορά δικαιωμάτων δόμησης συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, είναι πρόταση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργου Στασινού που έκανε δεκτή το υπουργείο. Ουσιαστικά θα δίνει λύση σε περιπτώσεις διατηρητέων κτισμάτων ή άλλων βαρών στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας καθώς θα προβλέπει το ενδεχόμενο μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε «περιοχές υποδοχής». Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα, πλην των διατηρητέων κτιρίων, είναι οι δημόσιες εκτάσεις προς απόσυρση, οι εγκαταλελειμμένες βιομηχανίες και τα ξενοδοχεία, καθώς και τα ακίνητα κοινωφελών χρήσεων, τα οποία έχουν δεσμευθεί.

Μέσω της ΨΤΓ, θα προβλέπεται η δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία Τράπεζας Γης και η δυνατότητα ΜΣΔ προβλεπόταν σχεδόν στο σύνολο των οικιστικών νόμων και των νόμων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες δεδομένου ότι δεν είχαν καθοριστεί οι περιοχές υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Πλέον, όπως θα ορίζεται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, όλες οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

Επί της ουσίας Συντελεστή Δόμησης θα μπορούν να εισφέρουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων και δεσμευμένων κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι όμως δεν έχουν αποζημιωθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας των δήμων, πρώην στρατόπεδα, δημόσιες εκτάσεις και αχρησιμοποίητες υποδομές και ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών.

Αντίστοιχα συντελεστή θα μπορούν να αγοράσουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, δηλαδή παντελώς αυθαίρετα ή με μεγάλες υπερβάσεις άνω του 40%.

Για το σκοπό αυτό, οι δήμοι στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια που έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν εντός της επόμενης τριετίας θα πρέπει να ορίσουν από μία έως δύο περιοχές ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), στις οποίες θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή αφού θα έχουν επιλεγεί βάσει κριτηρίων μειωμένης κάλυψης, κλπ.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ

 • Για κάθε δικαιούμενο ακίνητο, εκδίδεται ηλεκτρονικά τίτλος μεταφοράς (υπερβάλλοντος) συντελεστή δόμησης από το υπουργείο.
 • Ο τίτλος καταχωρείται στην ΨΤΓ και αποκτά την αξία βάσει τιμής ζώνης και τετραγωνικών..
 • Ο αγοραστής καταχωρεί τον ζητούμενο συντελεστή δόμησης, για ακίνητο που βρίσκεται σε ΖΥΣ και το σύστημα υπολογίζει την αντίστοιχη αξία, την οποία χρεώνεται ο αγοραστής.
 • Το σύστημα αντιστοιχεί ηλεκτρονικά και απρόσωπα τον συντελεστή πωλητών και αγοραστών, κατά προτεραιότητα εντός του ιδίου δήμου.
 • Η πλεονάζουσα αξία από τις διαφορές στις τιμές ζώνης αλλά και προσφοράς-ζήτησης «χρηματοδοτεί» τη λειτουργία της ΨΤΓ.
 • Ειδικά για τα διατηρητέα, ο ιδιοκτήτης αρχικά λαμβάνει μόνο το 30% της αποζημίωσης, με τον όρο της αποκατάστασης της πρόσοψης του διατηρητέου που διαθέτει. Το υπόλοιπο 70% το λαμβάνει με την περάτωση και πιστοποίηση των εργασιών.
 • Ο αγοραστής λαμβάνει το συντελεστή που αγόρασε και ο αντίστοιχος συντελεστής διαγράφεται από το ακίνητο προσφοράς. Όλα τα ανωτέρω εκτελούνται με αντίστοιχες εγγραφές στο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο.
 • Οι συναλλασσόμενοι με την ΨΤΓ επιβαρύνονται με ένα ποσοστό 5% επί της αξίας της συναλλαγής προς χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο Πράσινο Ταμείο.
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019
 
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας

«Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Αθήνας του 1999 το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνδιοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας .

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Hellexpo στο Μαρούσι μεταξύ 5-7 Σεπτεμβρίου 2019 και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών για την αποτελεσματική, εκ μέρους της Πολιτείας, διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της Αντισεισμικής Προστασίας.

Καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες της Ελλάδας και του εξωτερικού θα πραγματοποιήσουν ομιλίες, ενώ θα λάβει χώρα ειδική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του ΕΤΑΜ και του ΤΕΕ για τον σεισμό του 1999 όσο και για τον πρόσφατο σεισμό στην Αθήνα.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει κοντά την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των Ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμικού κινδύνου στην χώρα μας.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα:
o Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
o Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ)
o Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
o Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
o Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος (ΕΤΣ)

Για εγγραφή στο συνέδριο ακολουθήστε τον σύνδεσμο:https://conv.eltam.org/register/

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ:https://conv.eltam.org/prog/

Αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
 
Θέσεις εργασίας στην Τεχνική Εταιρία ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Δοξάτο Δράμας.
1) Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για σύνταξη στατικών μελετών με γνώση στο χειρισμό σχεδιαστικών προγραμμάτων (AUTOCAD κ.α.)
Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί ανάλογα.
Αποστολή Βιογραφικών στο e mail· Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2) Ζητείται Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός για επίβλεψη κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων και σύνταξη Η/Μ μελετών.
Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί ανάλογα.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019
 
Τελευταία ευκαιρία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
Απομένουν τρεις μήνες για να εκπνεύσει η προθεσμία με την οποία μπορούν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν οικειοθελώς τα αυθαίρετά τους. Μέχρι τώρα, πολλά αυθαίρετα έχουν δηλωθεί, όμως υπολογίζεται ότι το ποσοστό παραμένει χαμηλό και πάνω από το 60% των αυθαιρέτων δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θεωρεί ότι με την επιτάχυνση και ολοκλήρωση του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών θα αναγκαστούν πολλοί κάτοχοι αυθαιρέτων να «τρέξουν» και να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους για να τα σώσουν από την κατεδάφιση. Αυτό, όμως, που διαμηνύει προς όλες τις κατευθύνσεις η κυβέρνηση είναι ότι δεν θα υπάρξει νέος νόμος αυθαίρετων και δεν θα μπορεί να συνεχίζεται η δήλωση των κτισμάτων επ' άπειρον.
Επομένως διαφαίνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετάτη λήξη του ισχύοντος νόμου 4495/2017, που είναι η 8η Νοεμβρίου του 2019 και κάθε αυθαίρετο κτίσμα ή κατασκευές για τα οποία θα γίνεται καταγγελία ή θα εντοπίζονται μετά τις 9 Νοεμβρίου, θα κρίνεται άμεσα κατεδαφιστέο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει άμεσα οι ιδιοκτήτες να απευθυνθούν σε μηχανικό και να δηλώσουν άμεσα το αυθαίρετό τους.

Γιατί πρέπει να δηλωθεί το αυθαίρετο σήμερα;

1. Μπορούν να το εμφανίσουν άφοβα στη δήλωση Κτηματολογίου.

2. Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των προστίμων σε πολλές δόσεις.

3. Επιπλέον μείωση του προστίμου κατά 20%, για την εφάπαξ εξόφληση του.

4. Παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαίρετων σε όσους αδυνατούν οικονομικά να πληρώσουν τα πρόστιμα.

5. Μείωση σε όσους έχουν μία και μοναδική κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε9.

6. Μειώσεις από 15% έως και 30% σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως: ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι, δικαιούχοι εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παλιννοστούντες.

7. Δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτου σε εξαδιαιρέτου οικόπεδο χωρίς τη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών.

8.Μείωση κατά 40% του προστίμου για κτίσματα που κτίστηκαν από το 1983 έως το 1993.

9. Εκπτώσεις έως 60% για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, ανάλογα με την περιοχή.

10. Μείωση 30% έως 50% για τα κτίσματα που θα ολοκληρώσουν την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

11. Μείωση έως 50% του προστίμου σε περίπτωση που δαπανώνται ποσά για την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής των κτιρίων, που βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού.

12. Μείωση έως 65% για τα κτίσματα που επιλέξουν ταυτόχρονα δύο από τις τρεις περιπτώσεις: α) στατική ενίσχυση β) ενεργειακή αναβάθμιση και γ) εργασίες προσαρμογής του κτιρίου σε παραδοσιακό οικισμό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 13 Αυγούστου 2019
 
Δυνατότητα παράτασης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
Με την έγκριση της 5ης Τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» , ο συμβατικός χρόνος προθεσμίας υλοποίησης του έργου ανέρχεται πλέον σε δεκατρείς (13) μήνες (κεφ. 1.2 & κεφ.7.4). Επί της άνω προθεσμίας παρέχεται η δυνατότητα δίμηνης παράτασης (κεφ. 7.5.3).
·
Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Συγκεκριμένα από το μενού «Προθεσμίες» ο χρήστης με την επιλογή του εικονιδίου στη στήλη «Αίτημα Παράτασης», θα συμπληρώσει τα στοιχεία του αιτήματος στην αναδυόμενη φόρμα καταχώρησης. Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται το αργότερο 3 ημέρες πριν το πέρας της λήξης της προθεσμίας.
·
Συνεπώς, για όσες υπαχθείσες αιτήσεις ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης:
λήγει στις 18/8/2019, το αίτημα παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 15/8/2019, ενώ για όσες λήγει στις 2/9/2019, το αίτημα παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 30/8/2019.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 13 Αυγούστου 2019
 
Η λειτουργία της Πολεοδομίας Καβάλας και συναφή τεχνικά θέματα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα του ΤΕΕ-ΑΜ σύσκεψη μεταξύ του φερόμενου νέου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, Γιάννη Ιακωβίδη, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δόμησης Καβάλας, Μιχαήλ Φλώρου και του Προέδρου του ΤΕΕ-ΑΜ Μιχάλη Παπαδόπουλου, για πολλά ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική καθημερινότητα των συναδέλφων και τεχνικά θέματα του Δήμου Καβάλας. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα είναι διαρκής, ουσιαστική κατά το δυνατόν και συντονισμένη απ' όλους τους εμπλεκόμενους, προς όφελος τόσο των συναδέλφων μηχανικών όσο και του πολίτη.

foto tee 3.1

ΑΝΤ 2.1¸¸ΑΝΤ 1.1

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019
 
Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει στα μέλη του Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» & «Ζωής- Υγείας»

foto tee 1 epexergasiafoto tee 2 epexergasia

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, από την 1η Αυγούστου, προσφέρει για πρώτη φορά εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του.

Το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε για τα Ενεργά Μέλη – Πιστούχους του το ΤΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με ανάδοχο τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία παγκοσμίως, την ALLIANZ,εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας».

«Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»:Οι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχει εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε κάλυψη:

 • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή υπηρεσιών μελέτης - επίβλεψης
 • Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη Εργοδότη.

«Ζωής – Υγείας»:Οι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με παροχές που αφορούν σε:

 • Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας
 • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα

Δήλωση του προέδρου του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνου Μακέδου:

«Το Ομαδικό Πρόγραμμα, που προσφέρουμε, είναι ένα πρώτο ανταποδοτικό βήμα στον Τομέα της Ασφάλισης για τα Ενεργά Μέλη μας, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Έτσι στηρίζουμε έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων, που μπορεί να επιφέρουν δυσλειτουργίες κατά την εξέλιξη των εργασιών τους.

Στο ΤΜΕΔΕ στόχος μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς τις δράσεις μας, παραμένοντας αρωγοί στο πλευρό του Τεχνικού Κόσμου και σταθερά προσηλωμένοι στην ανάκαμψή του».

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
 
Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3

foto tee 1 epexergasiafoto tee 2 epexergasia

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ εξέδωσε έγγραφο αναφορικά με την αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3.

Αναλυτικά, στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ' αριθμ. 27438/21.05.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
β) Το υπ' αριθμ. 10312 /05.02.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γ) Το υπ' αριθμ. 25361/10.05.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, που αφορούν στο θέμα, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα εξής:

- Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
«Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις».

- Στην παρ.3 του άρθρου 33 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρεται ότι:
«Οι οικοδομικές άδειες, τα συνοδευτικά έγγραφα και οι μελέτες τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Υπηρεσίας Δόμησης και στο κεντρικό αρχείο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού».

- Επιπρόσθετα, στην παρ.6 του άρθρου 33 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση για χορήγηση διοικητικής πράξης υποβάλλεται με συνημμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και διαβιβάζεται αρμοδίως στην Υ.ΔΟΜ».

- Επίσης, με βάση την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
«Υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση καταγγελίας για νομιμότητα της εκδοθείσας αδείας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτής, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας έγκρισης Εργασιών μικρής κλίμακας».

- Σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της Κατηγορίας 3 του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.
Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, ΕΦΚΑ.
Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν απαιτείται εάν έχει προηγηθεί η έκδοση προέγκρισης».

- Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 (ΦΕΚ 3136 Β/31.07.2018):
«... Επίσης ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας αναθέτει σε υπαλλήλους τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ.2γ ή τον υποχρεωτικό έλεγχο της παρ.3 του άρθρου 38, με βάσει αλγόριθμο που αποστέλλεται ανά εξάμηνο από το.... σε ποσοστό 30%».

- Στην παρ. 6 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης επισημαίνεται ότι: «Για τη διενέργεια από την ΥΔΟΜ του υποχρεωτικού ελέγχου της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα σχετικό αίτημα που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αιτιολογείται η βασιμότητα της καταγγελίας.» ενώ στο άρθρο 12 της ίδιας υπουργικής απόφασης, το οποίο αφορά στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των άρθρων 31 και 32 του Ν. 4495/2017 αναγράφεται ότι: «Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, έχει πρόσβαση σε όλους τους ηλεκτρονικούς φακέλους των οικοδομικών αδειών και δύναται να τους ενημερώνει σε περίπτωση ανάκλησης, διακοπής εργασιών, ηλεκτροδότησης, έκδοσης του ΠΕΚ, δειγματοληπτικού ελέγχου, κ.ά. Για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου και του υποχρεωτικού ελέγχου σε περίπτωση καταγγελίας, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον έλεγχο, προκειμένου να αποφανθεί η υπηρεσία και στη συνέχεια ο ίδιος να προβεί στις προβλεπόμενες κατά νόμο ενέργειες».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι και στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3 του Ν. 4495/2017, ο νομοθέτης νοεί ως εκδούσα αρχή την Υπηρεσία Δόμησης στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο έργο, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η διαδικασία έκδοσης της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας πραγματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.

Επομένως, και σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, άρθρο 21) η ίδια αρχή (Υ.ΔΟΜ.) είναι αρμόδια για την ανάκληση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης, όταν αυτό απαιτείται.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
 
Καταβολή ετήσιων συνδρομών, του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 'ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ' στη Νότια Θάσο.

Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού γνωρίζουμε ότι επί σειρά ετών δεν έχει ζητηθεί η καταβολή των ετήσιων εισφορών που μας αναλογούν. Αυτό έφερε τα ταμειακά αποθέματα του Συνεταιρισμού σε οριακή κατάσταση. Το Δ.Σ. του συνεταιρισμού στη συνεδρίασή του την 12/04/2019 συζήτησε το θέμα και διαπίστωσε ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης των προσεχών εξόδων του συνεταιρισμού (ΕΝΦΙΑ, τέλη επιτηδεύματος, τέλος κτηματογράφησης κλπ) και αποφάσισε να ζητήσει από τα μέλη του την καταβολή αντιτίμου 200 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2 ετήσιες εισφορές.

Καλούνται λοιπόν τα μέλη να καταθέσουν μέχρι τις 30/09/2019 το ποσό των 200,00 ευρώ ανά μερίδα, στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHABANK

ΙΒΑΝ: GR3301408000800002002017538

Μετά την καταβολή των συνδρομών παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο e-mail του Συνεταιρισμού Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (για τα μέλη που διαθέτουν e-mail) ή ταχυδρομικώς (για τα μέλη που δεν διαθέτουν e-mail) την απόδειξη κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού είναι αποφασισμένο να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 6 του Καταστατικού «Διαγραφή – Αποκλεισμός Μελών» για τους συνεταίρους που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019

ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟ
ΒΑΤΤΗ - ΒΥΖΟΒΙΤΗ ΖΩΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6944.525.071
ΜΠΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6946.067.217
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6947.040.202
ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 6988.015.050
ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6947.828.165

Η Πρόεδρος, Βάττη - Βυζοβίτη Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γραμματέας, Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 30 Ιουλίου 2019
 
Θέσεις Εργασίας για Διπλ. Μηχανικούς στα 'Λιπάσματα Νέας Καρβάλης Α.Ε.'

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο για την θέση του

Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εδώ

Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού εδώ

Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ στα τηλέφωνα 2510-227430, 225770.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 
Επίσκεψη ενημέρωσης και διαβούλευσης του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Καβάλας και συναδέλφου Θόδωρου Μουριάδη, στο ΤΕΕ-ΑΜ.

Εχθές στις 18 Ιουλίου 2019 το απόγευμα, ο νέος Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, ύστερα από αίτημα του, επισκέφθηκε στην έδρα του ΤΕΕ-ΑΜ τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.

Επίσης παραβρέθηκε ο σύμφωνα με δηλώσεις επόμενος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, συνάδελφος Γιάννης Ιακωβίδης.

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να πληροφορηθεί και να του εκτεθούν αναλυτικά, απο τον Πρόεδρο, θέματα και καταστάσεις που αφορούν την πόλη μας σε τεχνικά κυρίως ζητήματα και βέβαια τους συναδέλφους μας.

Κυριάρχησαν ιδιαίτερα η λειτουργία της Δ/σης Δόμησης Καβάλας και ο όγκος αλλά και οι χρόνοι έκδοσης των συσσωρευμένων οικοδομικών αδειών, η περιμετρική αρτηρία Καβάλας, η έλευση του οικιακού φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της ΑΜΘ, θέματα της γέφυρας, σιδηροδρομικές συνδέσεις εν γένει, ο οδικός άξονας Ε 61, η χερσόνησος της Παναγίας και ανάλογες θεματικές, καθώς και ο δημόσιος χώρος της πόλης.

Αποτέλεσμα της συνάντησης που έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα, είναι η στενή και συχνή επαφή & συνεργασία μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΤΕΕ-ΑΜ, με αναβαθμισμένο ουσιαστικά τον ρόλο του, σαν τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 6

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 8

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
 
Έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», στις 16 Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή.

2.Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.

3.Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

4.Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

5.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

6.Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον.

7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον.

8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.

9.Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

10.Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

11.Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

12.Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον.

13.Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

14.Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
 
Aναβολή της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων για το β' κύκλο του "Εξοικονομώ II".

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β' κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ».

Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών, σημειώνει το υπουργείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019
 
Η Δ/νση δόμησης του Δήμου Καβάλας, θα χορηγεί βεβαιώσεις ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ για το νησί της Θάσου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Δόμησης του Δήμου Καβάλας, θα χορηγεί βεβαιώσεις ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ για το νησί της Θάσου.


Μετά από συνεχή και επίμονα τεκμηριωμένα αιτήματα του ΤΕΕ-ΑΜ, και ανάλογες προηγηθείσες επαφές και αλληλοενημέρωση μεταξύ της Δημάρχου Καβάλας, την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Θάσου και του Προεδρείου της ΔΕ του ΤΕΕ-ΑΜ, σε σχέση με την θεώρηση όρων δόμησης, ειδικότερα για το νησί της Θάσου και προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να ξεπεραστεί με επάρκεια το εν λόγω θέμα, δίνοντας λύση στη μέχρι στιγμής δυστοκία που υπάρχει στη μη έκδοση οικοδομικών αδειών (ειδικότερα της κατηγορίας 3 – κατοικίες - του νέου ηλεκτρονικού συστήματος e- ΑΔΕΙΕΣ στη Θάσο).
Αποφασίστηκε να εκτονωθεί το μείζον αυτό πρόβλημα, προς την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή από την Δήμαρχο στη Διεύθυνση δόμησης του Δήμου μας, να προχωρήσει στη χορήγηση βεβαίωσης όρων δόμησης για τις οικοδομικές άδειες που αφορούν το νησί της Θάσου.

Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Παπαδόπουλος

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Για την ενημέρωσή σας διενεργήθηκε με επιτυχία και ικανοποιητική προσέλευση, η ημερίδα για τις ''Υφιστάμενες Κατασκευές Μειωμένης Ανθεκτικότητας'' ενώ έγινε και παρουσίαση του προγράμματος SCADA Pro.

Ειδικότερα αναλύθηκε η αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και Φέρουσα τοιχοποιία, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και παρουσιαση του προβλήματος και τρόποι αντιμετώπισής του. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά σε μη καταστροφικους και ημι-καταστροφικούς ελέγχους σε υφιστάμενες κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών τους, ενω έγινε και εκτίμηση διάβρωσης οπλισμών λόγω σημαντικών επιπτώσεων στη στατική επάρκεια. Τέλος παρουσιάστηκε παράδειγμα αποτίμησης από Φέρουσα Τοιχοποιία κατά EC8-3 στο SCADA Pro και τρόποι αποκατάστασης και διαστασιολόγησης ενισχύσεων.

ace 1

ace 2

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019
 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 25-29 ΕΤΩΝ KAI 30-45 ΕΤΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε πως άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για δύο προγράμματα τύπου voucher, ηλικιών 25-29 και 30-45 αντίστοιχα, στον ιστότοπο του voucher.gov.gr. στα οποία περιλαμβάνονται και μηχανικοί.
Συγκεκριμένα:
• «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ». Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
• «Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Τα προγράμματα είναι διάρκειας 600 ωρών (400 ώρες θεωρία και 200 ώρες πρακτική άσκηση) και οδηγούν σε πιστοποίηση ISO/IEC 17024 (Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι)
Το εκπαιδευτικό επίδομα για τον κάθε ωφελούμενο ανέρχεται σε 2.800 ευρώ.
Σε ο,τι αφορά την επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών , η εκπαίδευση θα γίνει σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες που θα επιλέξει ο ωφελούμενος:
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
Η επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών θα υλοποιηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες με συναφές αντικείμενο.
Επιπλέον, θα υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/8/2019

Μπορείτε να δείτε τα link των προγραμμάτων εδώ και εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ (2510227430) και της Νομαρχιακής Eπιτροπής Δράμας (2521021022)

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019
 
Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ " Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών".

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Το link για την αίτηση μπορείτέ να το δείτε εδώ και την πρόσκληση συμμετοχής ωφελουμένων εδώ.

04 1 pedmede new banner

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 02 Ιουλίου 2019
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αναλυτικά δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΜΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CERTOUR II

Συνάδελφοι,

        Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση παρουσίασης και επιλογής ΜΜΕ Τουρισμού, που θα διενεργηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019,  στις 19.00, στην έδρα του τμήματος του ΤΕΕ-ΑΜ,  Βότση 2, Καβάλα.

Πρόκειται για το έργο CERTOUR II,  στο οποίο το τμήμα ΤΕΕ-ΑΜ είναι επικεφαλής εταίρος,  και ήδη προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα, πολύ ικανοποιητικά.

Το πρόγραμμα είναι διακρατικό, με συμμετοχή εκτός της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας και της Τουρκίας. 

Για την Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Παπαδόπουλος

Prosklhsh ekdhlvshs TEE 2

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
 
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περιόδου Ιουνίου 2019

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τη διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με υφιστάμενες κατασκευές μειωμένης ανθεκτικότητας, αξιολόγησης/τρόπους αποκατάστασης και ενίσχυσης με το SCADA PRO.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ-ΑΜ στην Καβάλα την Τρίτη 18/06/2019 και ώρα 17.30.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο εδώ ή εδώ.

Παρακαλώ δείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ.

Hmerida Junio2019 invitation Kavala 2 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

TEEAM 1.3

Πρόσφατα παραβρέθηκε στα γραφεία της έδρας της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε., αντιπροσωπεία/μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από :

1. τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μιχάλη Παπαδόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

2. τον Γ.Γ. της Δ.Ε. Απόστολο Παυλίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών

3. τον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΑΜ, Γιώργο Νάστο, Μηχανικό Χωροταξίας.- Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,

4. το μέλος της Δ.Ε. Σωτήρη Λαζαρίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

5. το μέλος της Δ.Ε. Σωτήρη Τσεκμέζογλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών

         H συνάντηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διαβούλευσης και δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εν λόγω προκήρυξης του τοπικού Προγράμματος του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

       Στο πλαίσιο της συνάντησης διερευνήθηκε και διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΕ-ΑΜ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας τόσο σ΄ ότι αφορά δράσεις εμπλοκής του ΤΕΕ-ΑΜ στην παρούσα προκήρυξη του ΠΑΑ 2014-20200 όσο επίσης και σε άξονες συνεργασίας για πιλοτικές εφαρμογές δημιουργίας προδιαγραφών υλοποίησης εμβληματικών δημόσιων έργων που θα υλοποιηθούν σε μελλοντικές προσκλήσεις τόσο του Γεωργικού Ταμείουτου ΠΑΑ 2014-2020 όσο και του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας του του ΕΠΑΛΘ. Ειδικότερα στα πλαίσια των επικείμενων προσκλήσεων του Μονοταμειακού μέσω του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΠΑΛΘ) που αφορά την ΔΕ Καβάλας, η ανάδειξη του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης, η οικιστική αναβάθμιση της περιοχής της Παναγίας καθώς και η ανάδειξη του παραθαλάσσιου και αλιευτικού χαρακτήρα της πόλης της Καβάλας θα αποτελέσουν τομείς αιχμής της εμπλοκής αυτής καθ΄ αυτής της συνεργασίας του ΤΕΕ-ΑΜ.

         Το τμήμα μας στην συνέχεια αυτής της συνάντησης αισθάνεται υποχρεωμένο να ευχαριστήσει την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για την ουσία της συνεργασίας η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει την βάση αναφοράς και εμπλοκής του φορέα μας για την ορθολογική υλοποίηση δύο εξαιρετικών προγραμμάτων που θα συνδράμουν στην επανεκκίνηση της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας στο σύνολο των περιοχών του Νομού Καβάλας.

ANKA TEEAM 1

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019
 
ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι,
     Στις επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαϊου, συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι διπλ. μηχανικοί μέλη του τμήματος μας,  τόσο στις Περιφερειακές όσο και στις Δημοτικές εκλογές.
     Νομίζουμε ότι είναι θεμιτό να σας ζητήσουμε  να υποστηρίξετε  τους συναδέλφους μηχανικούς που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων της επιλογής σας σε Καβάλα & Δράμα. 
     Οι  Μηχανικοί αναμφίβολα μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας και των Δήμων μας.
      Ψηφίστε Συναδέλφους Μηχανικούς.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
 
Επίσκεψη της νέας Υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης στο ΤΕΕ-ΑΜ

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη που ζήτησε η νέα Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης στην έδρα μας στο ΤΕΕ-ΑΜ και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.

Τέθηκαν σε υπόμνηση της, συνοπτικά λόγω περιορισμένου χρόνου πολλά θέματα που ταλανίζουν τους συναδέλφους και τις τοπικές μας κοινωνίες. 

YP1

YP2   YP3

YP6   YP7

YP4

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαΐου 2019
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αναλυτικά δείτε την προκήρυξη εδώ

Κατάθεση δικαιολογητικών από 08-05-2019 έως 31-05-2019.

Για τις αιτήσεις και έντυπα παρακαλώ δείτε εδώ   http://www.teeam.gr/teeam-exetaseis

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαΐου 2019
 
Ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ-ΑΜ που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν μελέτες και έργα που θα ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Καβάλας.

Συνάδελφοι καλείστε σε ενημέρωση την Δευτέρα 20 Μαίου 2018 και ώρα 20.00 στην Αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, όπου τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ.ΑΕ. θα παρουσιάσουν αναλυτικά τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος και θα δεχτούν εξειδικευμένες ερωτήσεις για την σύνταξη, αξιολόγηση και υλοποίηση των ιδιωτικών πράξεων. 

Περισσότερες πληροφορίες ->   http://www.ankavala.gr/11i-enimerotiki-ekdilosi-gia-symvoyloys-epimelitirio/

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
 
Παρουσίαση βιβλίου του Ζαφείρη Ευστρατίου (π. υπαλλήλου στην Πολεοδομία Καβάλας)

 

2

 

3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 12

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας