Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ-ΑΜ σε επιτροπές διαγωνισμών μελετών

Το ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί καταλόγους  μελών του για Καβάλα και Δράμα, ανά κατηγορία κύριας μελέτης (σύμφωνα με το Π.Δ. 541/78 όπως ισχύει), από τον οποίο θα ορίζονται με δημόσια κλήρωση οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους ως άνω καταλόγους,  μέχρι και την Δευτέρα, 10-4-2017, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την  ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία τους παραπέμπει ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://goo.gl/forms/dGjqiFI9p1mBn4NI3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας