Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση υποστήριξης επαγγέλματος (ομάδα εργασίας help desk) και νέων μηχανικών του ΤΕΕ-ΑΜ

Το ΤΕΕ-ΑΜ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την δημιουργία δομής υποστήριξης του επαγγέλματος και των νέων μηχανικών (help desk), με βασικό σκοπό και επιδίωξη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων των συναδέλφων μας, κυρίως των προβλημάτων της καθημερινόττητας και σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία και τις διαδικασίες στις Υπηρεσίες Δόμησης σε Καβάλα και Δράμα, σε πολλές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπως οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υγιεινής, κλπ με τις οποίες συναλλάσονται οι συνάδελφοι, τα Γραφεία των Δήμων που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων και βεβαίως άλλες συναφείς Υπηρεσίες.

Στόχος του Help Desk είναι να εξελιχθεί σε μία ολοκληρωμένη δράση με βασικό αντικείμενο την υποστήριξη της καθημερινότητας του επαγγέλματος  και της ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης του παραγώμενου έργου από όλους τους εμπλεκόμενους.

Βασικό συστατικό της λειτουργίας της δράσης είναι η Ομάδα Εργασίας του Help Desk η οποία θα συγκροτηθεί εθελοντικά από δύο συναδέλφους από κάθε ειδικότητα με σημαντική εμπειρία στα θέματα των Υπηρεσιών αιχμής, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στελεχώσουν την Ομάδα Εργασίας του Help Desk να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία τους μεταφέρει ο σύνδεσμος:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuaedcD6AIrHkaYnkPVg8ftpJXMh1lwLENVHsoaHFl_mlbjA/viewform

Η Ομάδα υποστήριξης του Help Desk θα αναφέρεται στη Δ.Ε., θα υποστηρίξει την δράση όπως προγραμματίζεται να εξελιχθεί, ενδεικτικά δε θα συμβάλει  :

  • Στην  καθιέρωση μόνιμης συνεργασίας με τις υπηρεσίες αιχμής με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει αρχικά την αναγνώριση από όλους, της φύσης και της ουσίας των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών, προκειμένου να είναι δυνατή στη συνέχεια η ανάδειξη παραδεκτών λύσεων για την αντιμετώπισή τους.
  • Στην αποδοχή και εξέταση γραπτών- ηλεκτρονικών αιτημάτων προτάσεων παρατηρήσεων συναδέλφων
  • Στην διοργάνωση θεματικών συναντήσεων μηχανικών στα πλαίσια του σκοπού της δράσης
  • Στην διοργάνωση συναντήσεων σε μηνιαία τακτική βάση αλλά και με έκτακτες συναντήσεις εφόσον αυτό χρειαστεί, με συμμετοχή και εκπροσώπων των υπηρεσιών αιχμής (π.χ. Υπηρεσιών Δόμησης), με σκοπό :                                                                                                                                                          -τον εντοπισμό, επισήμανση και αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας σε πιο οργανωμένη βάση,  σε συνεργασία με τους συναδέλφους υπηρεσιακούς παράγοντες των πολεοδομικών γραφείων κλπ.
    -την αντιμετώπιση θεμάτων που οφείλονται στις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας, στις ασάφειες, ή στις διαφορετικές ερμηνείες της, κλπ.:
    -την παροχή ενημέρωσης προς τους συναδέλφους μέσω των δικτυακών τόπων του ΤΕΕ-ΑΜ και των αντίστοιχων δημόσιων φορέων
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας